Huurvoorwaarden

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS "DE OUDE HEERLIJKHEID" OPLOO

HUURVOORWAARDEN

ARTIKEL 1
a) Onder verhuurder wordt verstaan Stichting gemeenschapshuis "De Oude Heerlijkheid" Oploo.
b) Onder huurder wordt verstaan vereniging, stichting, organisatie, school of aan wie het gebruik van de gehuurde ruimte is verleend.
c) De huurder is verantwoordelijk voor degenen, die door hem als deelnemer of als toeschouwer tot het Gemeenschapshuis "De Oude Heerlijkheid" Oploo worden toegelaten.

ARTIKEL 2
a) Factuurbedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
b) De kosten van het gebruik van water, elektriciteit en de centrale antenne- inrichting zijn voor rekening van de verhuurder.
c) De huurprijs wordt vastgesteld door de verhuurder en kan worden aangepast met een percentage gelijk aan de landelijke huuraanpassingen.
d) Los hiervan heeft de verhuurder het recht bij verandering van exploitatie-kosten de huurprijs te herzien.

ARTIKEL 3
a) Het gebruik van de gehuurde ruimte dient te geschieden onder leiding van de daartoe bevoegde personen.
b) Onder leiding wordt verstaan, hij/zij die als aanvrager/ster optreden voor stichting- en verenigingsgebruik.
c) De leiding zorgt vóór, tijdens en na afloop van het gebruik voor een goede orde, organisatie en toezicht en is tevens verantwoordelijk voor zijn/haar vereniging, stichting, organisatie, school.

ARTIKEL 4
a) De gehuurde ruimte mag slechts gebruikt worden gedurende de toegewezen uren met een marge van 0,5 uur voor aanvang en 1 uur na einde activiteit (indien de ruimte dit toelaat).

ARTIKEL 5
Het Gemeenschapshuis "De Oude Heerlijkheid" Oploo dient ordelijk te worden gebruikt ( zaal, gangen, toiletten en wasgelegenheden etc.).

ARTIKEL 6
a) De huurder is verantwoordelijk dat de ruimte(n), welke hij/zij heeft gehuurd dan wel gebruikt, ongeschonden en opgeruimd worden achtergelaten.
b) Huurder wordt geacht de inventaris en materialen in goede staat te hebben aangetroffen. Is dit niet het geval dan moet de met de leiding belaste persoon vóór aanvang van het gebruik de aangetroffen beschadiging ter kennis stellen van de op dat moment verantwoordelijke beheerder/toezichthouder, of bij diens afwezigheid aan een van de bestuursleden.
c) Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gebouw of inventaris door of ten gevolge van onjuist gebruik ontstaan. Deze schade zal in opdracht van de verhuurder op kosten van de huurder worden hersteld.
d) Beschadigingen of defecten tijdens het gebruik geconstateerd dienen onmiddellijk na afloop aan de toezichthouder c.q. beheerder te worden gemeld, of bij diens afwezigheid worden vermeld op het gebruikersformulier.

ARTIKEL 7
a) Het opstellen, gebruiken en opruimen van inventaris en materialen dient te geschieden met toestemming van en/of onder toezicht van de verhuurder.
b) Het opstellen en opruimen van inventaris en materialen moet gebeuren i.o.m. de beheerders.

ARTIKEL 8
Het is verboden consumpties c.q etenswaren te nuttigen welke niet zijn geleverd door de Oude Heerlijkheid, hetzij met uitdrukkelijke toestemming van de beheerder. Kleine versnaperingen zijn toegestaan, mits dit is overlegd met beheerders.
Het is tevens verboden om gebruik te maken van kook- en/of frituurapparatuur, tenzij dit vooraf is overlegd met de beheerders.

ARTIKEL 9
a) De huurder mag de ruimte alleen aanwenden voor gebruik ten behoeve van de in de planningsoverzicht genoemde activiteiten. Onderverhuur is verboden. Het is de huurder verboden de inrichting te wijzigen zonder toestemming van de verhuurder. Het is niet toegestaan voorwerpen of installaties in de ruimte of het gebouw aan te brengen zonder toestemming van de verhuurder.
b) Huurder is verplicht de activiteiten in het gebouw zodanig uit te oefenen, dat:
• niet gehandeld wordt in strijd met enige wet, verordening of andere overheidsvoorschrift.
• er voor de verhuurder geen gevaar ontstaat voor intrekking van enig overheidsvergunning.
• de goede naam van het Gemeenschapshuis en de verhuurder op generlei wijze schade wordt toegebracht.

ARTIKEL 10
Huurder vrijwaart verhuurder voor aansprakelijkheid inzake vernieling / beschadiging toegebracht aan de eigendommen van huurder of derden, die zich in 'De Oude Heerlijkheid" bevinden; huurder is verplicht deze aansprakelijkheid harerzijds zoveel mogelijk uit te sluiten.

ARTIKEL 11
Verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor:
a) enig schade of letsel of dood van personen, door welk toeval of ongeval ook veroorzaakt.
b) het vermissen van inventaris en het opgeborgene in bergplaatsen, gehuurde ruimten of anderszins.
Huurder is verplicht verhuurder voor elke aansprakelijkheid dienaangaande te vrijwaren en deze harerzijds eveneens uit te sluiten.

ARTIKEL 12
Het is de huurder verboden:
• inventarissen anders te gebruiken dan op aanwijzingen van de verhuurder.
• wijzigingen aan te brengen in de voorzieningen en installaties welke in het gebouw aanwezig zijn.
• goederen in het gebouw op te slaan, mee te brengen en/of aan te sluiten zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder.
• in de verschillende ruimten koffiezetapparaten of dergelijke toestellen te plaatsen.
• in de gehuurde ruimte reclame te maken; echter tijdens commerciële activiteiten is met toestemming van het beheer reclame wel toegestaan.
• huisdieren mee te nemen in het gebouw.

ARTIKEL 13
a) De verhuurder is bevoegd gebruikers te weigeren of deze overeenkomst op te zeggen indien huurder niet voldoet aan de algemene doelstelling van het gebruik van het gebouw .
b) Indien de huurder enige bepaling van deze huurovereenkomst ondanks aanmaning niet naleeft, is de verhuurder naar keuze bevoegd:
• tussentijdse ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen.
• van de huurder nakoming van de overeenkomst, alsmede een schadevergoeding ter zake van de overtreding te vorderen.
• terugvordering van sleutel(s), die door "De Oude Heerlijkheid" ter beschikking zijn gesteld. Bij weigering wordt een boete van €250,- opgelegd.

ARTIKEL 14
Wanneer het bestuur/beheer dit nodig acht kan te allen tijde, vereniging, stichting, organisatie, school, in een andere ruimte geplaatst worden dan in eerste instantie is besproken.

ARTIKEL 15
Het bestuur van Stichting gemeenschapshuis "De Oude Heerlijkheid" Oploo verzoekt de vereniging dringend om jaarlijks minimaal 2 personen af te vaardigen om de informatieavond betreffende BHV bij te wonen.
Tevens verzoekt verhuurder de huurder om 2 personen af te vaardigen om deel te nemen aan de gebruikersraad.

ARTIKEL 16
Het Gemeenschapshuis "De Oude Heerlijkheid" Oploo is in formele zin een openbaar gebouw. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat horeca-activiteiten van het gemeenschapshuis beperkt zullen zijn tot serviceverlening rondom de activiteiten waarvoor het gemeenschapshuis eigenlijk in het leven geroepen is.
Er geldt een algeheel rookverbod in het gemeenschapshuis.
Mocht het bovenstaande in strijd zijn met de wettelijke bepalingen, dan zijn die van toepassing.

ARTIKEL 17
Aanwijzingen van de beheerder/ toezichthouders dienen stipt te worden opgevolgd.

ARTIKEL 18
Bij geschillen tussen huurder(s) en beheerder van het gebouw dient in alle gevallen de voorzitter van het bestuur van de Stichting gemeenschapshuis "De Oude Heerlijkheid" te Oploo worden geraadpleegd.
Ook de gemeente Sint Anthonis kan hier een bemiddelende rol in spelen.

ARTIKEL19
Parkeren c.q. stallen van auto's, motoren en (brom)fietsen dient te geschieden op de daarvoor bestemde plaatsen.

ARTIKEL 20
In alle gevallen waarin dit huurreglement niet voorziet, beslist het bestuur van Stichting gemeenschapshuis "De Oude Heerlijkheid" Oploo.

terug naar vorige pagina